Logo 02 350
Association Royale des Sociétés Scientifiques Médicales Belges
Koninklijke Vereniging van de Belgische Medisch-Wetenschappelijke Genootschappen

Royal Belgian Association of Medical Societies

SLUIT AAN!

De gezondheidszorgen maken een enorme evolutie door in ons land, en ook uw Vereniging ontsnapt er niet aan. De KVBMG of Koninklijke Vereniging van de Belgische Medisch-wetenschappelijke Genootschappen staat tot uw beschikking om u te helpen uw weg te vinden in het labyrint van wetten, verzekeringen en financiën. Zonder te spreken van de administratieve steun die ze aanbiedt voor een bescheiden prijs. Ook stelt ze een vergaderzaal ter beschikking van de aangesloten Verenigingen. Van deze veel omvattende taak kwijt de KVBMG zich al sinds 1947! Het is niet zonder reden dat 25 Verenigingen haar hun vertrouwen schenken.
Enkele minuten zullen volstaan om hieronder onze voorwaarden te leren kennen. Aarzel niet om contact op te nemen met ons.

Bureau

HOE EFFECTIEF LID WORDEN VAN DE KVBMG, EN WAAROM?

Iedere Belgische Medisch-wetenschappelijke Vereniging, actief in België, kan aanvaard worden als effectief lid door de Algemene Vergadering. Ze heeft dan recht op volgende privilegies:

 • opvang van haar secretariaat, geheel of gedeeltelijk, naar wens
 • regelmatige administratieve hulp
 • bijhouden van de gedigitaliseerde ledenlijsten
 • afdrukken van adres etiketten: congressen, vergaderingen, tijdschriften, uitgevers,  persdienst, lidgelden
 • juridische en/of administratieve steun: aanpassen van statuten, verstrekken van informatie over de nieuwe VZW-wet, verplichte verzekeringen, sociale verplichtingen jegens het personeel (secretariaten), fiscale en administratieve verplichtingen.

Voor de VERENIGINGEN met TIJDSCHRIFT treedt de KVBMG op als uitgever, onder de naam Acta Medica Belgica. Voor deze tijdschriften:

 • houdt ze een gedigitaliseerd abonnementenbestand bij (facturatie, betalingen, follow-up van de  abonnementen, jaarlijkse oplijsting van de tijdschriften, werving van nieuwe abonnees).
 • verzekert ze een bibliotheekfunctie (sorteren en herverdelen van de uit te wisselen tijdschriften,  bijhouden van de tijdschriftenreserve).
 • zorgt ze voor de door de wet voorziene neerlegging van de tijdschriften.
 • staat ze in voor het volledig ten laste nemen van de commercieel-fiscale verantwoordelijkheid voortvloeiend uit het bezorgen van tijdschriften aan buitenstaanders, niet-leden van een vereniging.
Tenslotte kunnen alle KVBMG-leden beroep doen op haar fiscale en juridische raadgevers, haar verzekeraars, haar drukker en haar publiciteitsagent.
Al deze diensten bestaan uitsluitend ten bate van de aangesloten verenigingen en organisaties, mits betaling van een bijdrage per lid, naast een commissie op de verkoop van tijdschriften aan buitenstaanders, niet-leden van een aangesloten vereniging.

De bijdragen zijn tegenwoordig de volgende:

 • Vereniging zonder tijdschrift, maar genietend van alle andere diensten, op blijvende en regelmatige basis: 3,75 € per ingeschreven lid.
 • Vereniging met tijdschrift, genietend van alle diensten, met inbegrip van de uitgeversfunctie, op blijvende en regelmatige basis : 6,50 € per ingeschreven lid dat het tijdschrift van zijn vereniging ontvangt, en 3,75 € per ander lid. Voor buitenstaanders, niet-leden van een aangesloten vereniging, wordt een commissie aangerekend van 21% op de verkoopprijs indien het gaat om een rechtstreeks abonnement, en van 36% indien het gaat om een abonnement langs een boekhandelaar.
 • Forfaitair aangesloten Vereniging, zonder regelmatige administratieve of commerciële hulp, en  zonder tijdschrift: jaarlijkse forfaitaire bijdrage van 150 €  (+ 21% BTW). Deze Vereniging heeft echter als volwaardig lid recht op alle diensten die ter beschikking zijn: zie lager.

HOE TOEGETREDEN LID WORDEN VAN DE KVBMG?

Iedere organisatie, eventueel niet-wetenschappelijk, kan als toegetreden lid worden aanvaard door de Algemene Vergadering, op grond van haar belangstelling voor de KVBMG. In principe krijgt ze geen regelmatige administratieve en/of commerciële hulp, maar ze kan beroep doen op de andere diensten die ter beschikking van de leden worden gesteld (zie lager). Jaarlijks betaalt ze een forfaitaire bijdrage van 190 € (+21% BTW).

DAARENBOVEN STELT DE KVBMG VOLGENDE DIENSTEN TER BESCHIKKING VAN AL HAAR LEDEN:

 • De aangesloten genootschappen en verenigingen kunnen hun maatschappelijke zetel op het adres van de KVBMG vestigen, mits akkoord van deze laatste.
 • Een drietalig secretariaat (Nederlands, Frans, Engels) staat ter beschikking van de aangesloten verenigingen, in regel met hun lidgeld, die hun administratief werk wensen te verlichten (dagelijks secretariaatswerk, mailings, frankering in alle hoeveelheden, inning en geïnformatiseerde boekhouding van de bijdragen te storten door de leden van de aangesloten verenigingen, secretariaatswerk op congressen, hulp aan de redactie door controle van de ingediende teksten, versturing van de manuscripten naar het lezerscomité, verbetering van de drukproeven, contracten met de drukkerij, enz...). Dit drietalig secretariaatswerk wordt tegenwoordig aan 26,00 € per uur aangerekend (+ 21 % B.T.W.) wat de administratieve taken betreft, verbetering van drukproeven inbegrepen, en 32,00 € per uur (+ 21 % B.T.W.) voor de verbetering van wetenschappelijke teksten (voor de verzending naar de drukkerij) en voor de vertaling van administratieve teksten van en naar het Nederlands, het Frans en het Engels. Niet-leden betalen respectievelijk 29 € (+21% BTW) (administratief werk), en 38 € (+21% BTW) (verbetering en vertaling van wetenschappelijke teksten) voor diezelfde diensten.
  Wat betreft de organisatie van gewone wetenschappelijke vergaderingen of van congressen door de verenigingen aangesloten bij de KVBMG, kan deze laatste haar ervaring aanbieden voor het opstellen van adressenlijsten, het uitwerken van wetenschappelijke en sociale voorprogramma’s en programma’s, het opstellen van affiches, het doorgeven van richtlijnen aan sprekers en moderatoren, het organiseren van transport en logement voor de genodigden, alsook voor het registreren van de inschrijvingen voor en tijdens de vergadering.
 • In het kader van de accreditering kan de KVBMG het aanwezigheidsregister, vereist door het RIZIV, ter plaatse beschikbaar stellen en de individuele aanwezigheidscertificaten met de accrediteringspunten, per dag of per halve dag, bezorgen aan de deelnemers. Bovendien kan de KVBMG tijdens deze activiteiten nieuwe leden aanwerven voor de vereniging.
 • Zij kan ook helpen bij het zoeken naar commerciële advertenties; ze kan zich daarbij  bezig houden met de opstelling en de betaling van de bijbehorende facturen, echter zonder het financieel beheer op zich te nemen.
 • De KVBMG heeft voordelige overeenkomsten afgesloten aangaande uitgave van tijdschriften en publiciteit, wat gezorgd heeft voor een duidelijke toename van de opbrengsten en een vermindering van de onkosten. Voor wat betreft deze laatsten: dit heeft toegelaten de uitgave kosten met 50 % te verminderen ten opzichte van vroeger, bij gelijkblijvende inhoud en lay-out ; hetzij een vermindering van tenminste 12.500 € op een jaarlijkse begroting van  25.000 €. Daarenboven ontslaat de KVBMG haar Verenigingen met tijdschrift van hun fiscale verantwoordelijkheid ten aanzien van de abonnementen aangegaan door buitenstaanders niet-leden van een Vereniging.
 • De KVBMG website laat toe haar activiteiten, haar producten en haar diensten alsook die van de aangesloten verenigingen zo wijd mogelijk te verspreiden. Deze website verzekert ook links naar de eigen websites van de aangesloten verenigingen. Deze KVBMG website kan tenslotte gebruikt worden voor de inschrijvingen op symposia en congressen.
 • De KVBMG heeft het beheer over een zaal, comfortabel uitgerust, die zij ter beschikking stelt van de verenigingen, ofwel om er vergaderingen te organiseren (max. 16 tot 18 personen), ofwel om er permanent te beschikken over een persoonlijk bureau met archiefkast.
 • De KVBMG kan u in contact brengen met een firma gespecialiseerd in communicatiemiddelen. Deze firma staat in voor de verkoop van materiaal voor voordrachten, videoconferenties en zaalintegratie; voor het verhuur op korte en lange termijn van computermateriaal en van materiaal voor multimedia voordrachten ; voor raadgeving en dienstverlening met het oog op het uitrusten van vergaderzalen.
 • De KVBMG kan u ook in contact brengen met een firma gespecialiseerd in het organiseren van partnerprogramma’s (geleide bezoeken, bezoeken aan tentoonstellingen en musea,recepties, walking dinners en klassieke diners).

Print

Acta Orthopædica
Belgica

To read the last papers or to submit a paper please click on this link.

Acta Orthopaedica Belgica 01

Histoire

L’ARSMB (Association Royale des Sociétés Scientifiques Médicales Belges) a été fondée en 1945 par les Docteurs Brohée, De Keyzer, De Moor, Lambin et Lorthioir dans le but de centraliser la documentation médicale belge et de rassembler les différentes publications sous le titre « Acta Medica Belgica ».

Ses activités se sont progressivement étendues de façon à faciliter le progrès des sciences médicales ainsi que l’action scientifique des sociétés médicales belges et de toute organisation belge dont l’objet principal est la promotion de cette action scientifique, notamment par la publication de leurs travaux, la prise en charge de leurs fonctions logistiques et l’aide à leurs secrétariats.

Actuellement, l’ARSMB regroupe 26 sociétés et assure la diffusion de 1 revue scientifique.

History

The RBAMS (Royal Belgian Association of Medical Scientific societies) was founded in 1945 by the doctors Brohée, De Keyzer, De Moor, Lambin and Lorthioir. Their purpose was to centralize the Belgian medical publications under the title “Acta Medica Belgica”.

Progressively the association started to focus on the progress of medical sciences in Belgium, through the Belgian medical societies and all Belgian organisations with similar  ambitions. Publication of scientific articles, logistic support and secretarial  aid  were just a few of the many means employed.

Today, the RBAMS includes 26 societies and 1 medical journal.

Geschiedenis

De KVBMG (Koninklijke Vereniging van de Belgische Medisch - Wetenschappelijke Genootschappen) werd gesticht in 1945 door de Dokters Brohée, Lambin, De Keyzer, De Moor en Lorthioir met het doel de Belgische medische publicaties te centraliseren en de verschillende uitgaven te verenigen onder de titel « Acta Medica Belgica ».

Haar activiteiten werden geleidelijk uitgebreid tot het bevorderen van de medisch-wetenschappelijke vooruitgang en het opdrijven van het wetenschappelijke niveau van de Belgische medische Verenigingen of van elke Belgische organisatie waarvan het hoofddoel is deze wetenschappelijke activiteit te ondersteunen. Dit meer bepaald door het publiceren van hun manuscripten, het overnemen van hun logistieke taken en het leveren van bijstand aan hun secretariaten.

Vandaag telt de KVBMG 26 Verenigingen en verzekert ze de verspreiding van 1 tijdschrift.