Logo 02 350
Association Royale des Sociétés Scientifiques Médicales Belges
Koninklijke Vereniging van de Belgische Medisch-Wetenschappelijke Genootschappen

Royal Belgian Association of Medical Societies

Statutenwijziging
Aanvaard door de Algemene Vergadering op 14 november 2020

ARSMB statuten jan 2021                      


                     Koninklijke Vereniging van de Belgische Medische wetenschappelijke      

                                               Genootschappen (K.V.B.M.G.)

                                               Vereniging zonder winstoogmerk

                                                           Gesticht in 1945

                                          

           Brussels Hoofdstedelijk Gewest /Winston Churchill-laan 11 bus 30, 1180 Ukkel

Ondernemingsnummer: 406 521 852.

Nationaal nummer: 04 065218 52

BTWnummer: BE 406 521 852        

Voorwerp: wijziging statuten

Oorspronkelijke referentie Belgisch Staatsblad: bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 5 juli 1979, Verenigingen zonder winstoogmerk en Instellingen van openbaar nut: bladzijden 3284-3288; nummer 7495.

                                                                                              

                                                    STATUTENWIJZIGING

De algemene vergadering van 14 november 2020 heeft volgende nieuwe statuten aangenomen, aangepast aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV), goedgekeurd door de Kamer op 28 februari 2019, verschenen in het Belgisch Staatsblad op 23 maart 2019, en in werking getreden op 1 mei 2019:

                                               TITEL I.- Naam, zetel, doel en duur

 

                                                                 Naam

Artikel 1. De vereniging draagt de naam “Koninklijke Vereniging van de Belgische Medische wetenschappelijke Genootschappen” (K.V.B.M.G), Vereniging Zonder Winstoogmerk (V.Z.W.), “Association Royale des Sociétés scientifiques Médicales Belges” (A.R.S.M.B.), Association Sans But Lucratif (A.S.B.L.)

Alle stukken uitgaande zullen vermelden: VZW, naam van de VZW, zetel, ondernemingsnummer 406 521 852, rechtspersonenregister (RPR) ondernemingsrechtbank “Brussel Nederlandstalig” en “Brussel Franstalig”, telefoon 02-3745158, het e-mail-adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. en de website http://www.arsmb-kvbmg.be

                                                                                         

                                                                     Zetel

Artikel 2. De zetel van de vereniging is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, B-1180 Ukkel (Brussel), Winston Churchill-laan 11 bus 30.

                                                                     Doel

Art. 3. De vereniging heeft geen winstoogmerk. Zij heeft als belangeloos doel:

  1. 1. In het algemeen elke activiteit na te streven die van aard is de vooruitgang van de geneeskunde te bevorderen, alsook de wetenschappelijke bedrijvigheid aan te moedigen van de Belgische medische verenigingen of van elke Belgische organisatie met een gelijkaardig hoofddoel.
  2. 2. In het bijzonder de publicatie en de verspreiding te bevorderen van het wetenschappelijk werk van de in artikel 3.1 bedoelde verenigingen of organisaties, onder meer door op te treden als uitgever onder de naam “Uitgaven Acta Medica Belgica”.

                                                                       Duur

Art. 4. De vereniging is opgericht voor onbeperkte duur.

                                                                TITEL II.- Leden

 

                                                                   Bepaling

Art. 5. Het aantal verenigingen-leden is onbeperkt, doch mag niet minder bedragen dan twee.

Die leden kunnen zijn:

  1. 1. effectieve verenigingen-leden. De effectieve verenigingen-leden zijn de aangesloten Belgische wetenschappelijke medische verenigingen, die op voorstel van het bestuursorgaan door de algemene vergadering aanvaard werden als verenigingen-leden en in regel zijn met hun bijdrage. Feitelijke verenigingen kunnen ook worden aanvaard.

Ze worden vertegenwoordigd door een effectieve of een plaatsvervangende afgevaardigde per aangesloten vereniging. De afgevaardigden en hun vervangers worden voorgesteld door de aangesloten verenigingen. Zij hebben stemrecht in de algemene vergadering, evenredig met hun ledenaantal.

  1. 2. ereleden. De ereleden zijn de natuurlijke personen aan wie de vereniging, op voorstel van de raad van bestuur, die onderscheiding toekent, als erkentelijkheid voor de aan de vereniging of aan de medische wetenschap in het algemeen bewezen diensten. Zij mogen de algemene vergadering niet bijwonen en hebben geen stemrecht.
  2. 3. toegetreden leden zijn de personen of de organisaties, geen lid van de vereniging, die als dusdanig zijn erkend door de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur, wegens hun belangstelling voor het doel van de vereniging, en die in regel zijn met hun bijdrage. Zij mogen de algemene vergadering niet bijwonen en hebben geen stemrecht.

Het bestuursorgaan bewaart op de zetel van de vereniging een schriftelijk of elektronisch register van de verenigingen-leden. Dit register vermeldt van iedere vereniging de naam, de rechtsvorm en het adres. Toetreding, uittreding en uitsluiting worden binnen 8 dagen na de in kennis stelling ingeschreven. De toegang tot dit register wordt geregeld volgens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV: wet goedgekeurd door de Kamer op 28 februari 2019, verschenen in het Belgisch Staatsblad op 23 maart 2019, en in voege vanaf 1 mei 2019.

                                                                   Aanvaarding

   Art. 6. Verenigingen-leden worden aanvaard door de algemene vergadering op voorstel van het bestuursorgaan. Iedere aangesloten vereniging aanvaardt automatisch de statuten en het reglement van inwendige orde.

De effectieve verenigingen-leden worden opgenomen in het ledenregister dat ten zetel wordt bewaard in het intern vzw-dossier.

De afgevaardigden van de effectieve verenigingen-leden, de ereleden en de toegetreden verenigingen-leden of natuurlijke personen worden aanvaard door de algemene vergadering.

                                                                   Bijdragen

   Art. 7. De natuurlijke personen, leden van de aangesloten effectieve en toegetreden verenigingen-leden, betalen een bijdrage die jaarlijks wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Ze mag niet meer bedragen dan 250 euro per persoon. De bijdragen van de natuurlijke personen, leden van de aangesloten verenigingen-leden, worden geïnd door de verenigingen en aan de ARSMB-KVBMG gestort.

De ereleden betalen geen bijdrage.

De raad van bestuur kan de bijdrage van sommige toegetreden verenigingen-leden verminderen of opheffen.

                                                                    Ontslag

   Art. 8. Elke vereniging-lid, elke afgevaardigde, elke bestuurder, elk erelid, elke toegetreden vereniging of lid kan ontslag nemen door middel van een aan het bestuursorgaan gericht aangetekend schrijven.

                                                                   Uitsluiting

   Art. 9. Tot uitsluiting van een vereniging-lid, van een afgevaardigde, van een erelid of van een toegetreden vereniging of lid kan slechts worden besloten door de algemene vergadering en dit wegens zwaarwichtige redenen en na onderzoek door de raad van bestuur. De uitsluiting moet vermeld worden in de oproeping, en de verweerder moet gehoord worden. Dezelfde regels als voor een statutenwijziging zijn van kracht. Een tweederden meerderheid is vereist bij een aanwezigheidsquorum van tweederden. Onthoudingen en blanco stemmen worden niet meegeteld. Als het aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt kan een tweede algemene vergadering worden geörganiseerd, doch niet op de eerstvolgende 15 dagen; deze kan beslissen zonder aanwezigheidsquorum, steeds met tweederden van de stemmen.

                                                               Verantwoordelijkheid

Art. 10. De natuurlijke personen, leden van de aangesloten verenigingen, dragen geen hoofdelijke verantwoordelijkheid betreffende de verbintenissen van de vereniging.

                                                             Inventaris en verzegeling

Art. 11. Een ontslagnemend of uitgesloten natuurlijke persoon en de erfgenamen van een overleden lid hebben geen enkel recht op het maatschappelijk bezit, en kunnen noch de terugbetaling van de gestorte bijdragen, noch de verzegeling, noch het opstellen van een inventaris eisen. Dit geldt ook voor verenigingen-leden, hetzij effectief hetzij toegetreden.

                                                     TITEL III.- Bestuursorgaan

                                                             Samenstelling

Art. 12. Het bestuursorgaan is gelast met het algemeen beheer van de vereniging.

Het is samengesteld uit zeven bestuurders, natuurlijke personen, die het bureau uitmaken:

de voorzitter

de twee ondervoorzitters

de secretaris-generaal

de adjunct-secretaris

de penningmeester

de adjunct- penningmeester

De raad mag raadgevers kiezen: personen wier bevoegdheid en adviezen waardevol zijn voor de vereniging.

De bestuurders moeten effectieve leden zijn van een aangesloten vereniging, of ereleden van de vereniging.

                                               Verkiezing, mandaat, ontslag, afzetting

Art. 13. De kandidaturen voor de functie van bestuurder moeten gericht worden aan de secretaris-generaal, ten minste acht dagen voor de algemene vergadering.

De bestuurders worden verkozen bij gewone meerderheid door de algemene vergadering en meer bepaald door de afgevaardigden van de verenigingen-leden, gewogen volgens hun ledenaantal. Een aanwezigheidsquorum is niet vereist.

De bestuurders worden verkozen voor drie jaar. Ze zijn herkiesbaar.

Bij overlijden, ontslag of afzetting van een bestuurder kan het bestuur iemand co-opteren om deze bestuurder te vervangen tot aan de volgende algemene vergadering, die dan beslist over de eventuele voortzetting van zijn mandaat.

Elke bestuurder of raadgever kan zijn ontslag aanbieden bij een aan de voorzitter of aan één van de ondervoorzitters gericht aangetekend schrijven.

De algemene vergadering beslist over de afzetting van een bestuurder bij gewone meerderheid, zonder dat een aanwezigheidsquorum vereist is. De oproepingsbrief vermeldt het voorstel tot afzetting. De belanghebbende moet gehoord worden en mag meestemmen. Als er geen meerderheid is kan men zich wenden tot de ondernemingsrechtbank.

                                                       Verantwoordelijkheid

Art. 14. Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vereniging, met uitzondering van die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Zie ook artikel 18.

                                                                 Vergoeding

Art. 15. De bestuurders kunnen vergoed worden binnen de grenzen van een normale verwezenlijking van het voorwerp en van het doel van de vzw.

                                                                 Vergaderingen

Art. 16. Telkens als het belang van de vereniging het vereist, vergadert de raad, en dit na bijeenroeping door de voorzitter of door één van de bestuurders. Minstens eenmaal in de lente en eenmaal in de herfst, naast de algemene vergadering.

                                                                 Beraadslagingen

Art. 17. De raad kan slechts geldig beraadslagen als er minstens vier op zeven bestuurders aanwezig zijn.

De beslissingen worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen. Er kan ook beslist worden via e-mail, videoconferentie, of langs de post, mits alle bestuurders eensluidend akkoord gaan.

Bij staking van stemmen is deze van de voorzitter doorslaggevend.

Raadgevers hebben geen stemrecht. Van de beraadslagingen worden verslagen opgesteld, die bewaard worden in het intern vzw-dossier en ondertekend worden door de voorzitter. Kopieën of uittreksels van de processen-verbaal worden geldig ondertekend door een bestuurder. Publicatie is niet vereist.

Het intern vzw-dossier bevat ook de jaarrekeningen en de verslagen van de algemene vergadering met de begroting. De verenigingen-leden hebben, na schriftelijk verzoek aan het bestuursorgaan, recht op inzage van het interne vzw-dossier.

                                                             Bevoegdheden

Art. 18. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden, daar waar het gaat om de administratie van de vereniging en het verwezenlijken van het maatschappelijk doel. De bestuurders handelen als college, dit wil zeggen met een gewone meerderheid bij een aanwezigheid van minstens de helft van de bestuurders

Alles wat niet door de wet of door de statuten is voorbehouden aan de bevoegdheid van de algemene vergadering, behoort tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan.

Dit organisme mag, op zijn verantwoordelijkheid, zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan een of meer bestuurders of aan de administratieve directeur.

De rechtsvorderingen, hetzij als eiser hetzij als verweerder, worden door de raad van bestuur gevoerd.

Belangenconflict. Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vereniging, moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders vooraleer het bestuursorgaan een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan die de beslissing moet nemen. Het is het bestuursorgaan niet toegelaten deze beslissing te delegeren.

De bestuurder in kwestie mag noch deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan noch deelnemen aan de stemming.

De nietigheid van een besluit van het bestuursorgaan is mogelijk volgens de nieuwe wet.

Het bestuursorgaan geeft de gegevens van de bestuurders door aan het UBO (Ultimate Beneficial Owners) register, binnen de maand na hun aanstelling, en bevestigt jaarlijks de juistheid van de gegevens.

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten.

De notulen van de vergadering van het bestuursorgaan worden ondertekend door de voorzitter en door de bestuurders die erom verzoeken.

                                                             Handtekeningen

Art. 19. Alle akten, behalve deze vermeld in volgend artikel, alle geschriften en brieven die de vereniging verbinden, alle cheques en effecten op banken, alle postmandaten worden ondertekend door twee bestuurders, zonder dat het nodig is dat ten opzichte van derden het bewijs geleverd wordt van een voorafgaandelijke beslissing van de raad.

De akten, geschriften en brieven, de cheques en bankeffecten en postmandaten betreffende de door de raad gedelegeerde bevoegdheden, mogen in opdracht en onder de verantwoordelijkheid van de ondertekenaar en naargelang het geval worden ondertekend door de afgevaardigd-beheerder of door de administratieve directeur of secretaresse, zonder dat het vereist is dat ten opzichte van derden een ander bewijs geleverd wordt dan dit van het bestaan van een door de raad aan de ondertekenaar verleende delegatie van bevoegdheden.

                                                           Authentieke akten

Art. 20. De akten waarvoor de tussenkomst van een openbaar of een ministerieel ambtenaar vereist is, worden getekend door twee bestuurders,

                                                     TITEL IV.-Algemene vergadering

 

 

                                                         Algemene vergadering

Art. 21. De algemene vergadering heeft elk jaar plaats voor 1 juli. Zij wordt door het bestuursorgaan bijeengeroepen, per brief, fax of e-mail, op het uur en de plaats die door het bestuursorgaan worden bepaald, minstens 15 dagen op voorhand. De agenda wordt doorgegeven. De leden van de algemene vergadering zijn de effectieve verenigingen-leden, vertegenwoordigd door hun afgevaardigden, alsook de bestuurders, die eventueel kunnen optreden als afgevaardigden van hun vereniging. Elke vereniging-lid kan haar ontslag indienen bij het bestuursorgaan. Ze kan worden uitgesloten indien ze haar lidgeld niet betaalt. De uitsluiting van een vereniging-lid moet worden aangegeven in de oproeping. De vereniging-lid moet worden gehoord. De uitsluiting kan slechts door de algemene vergadering worden uitgesproken met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging. Dit betekent een tweederden meerderheid bij een tweederden aanwezigheid. Indien dit quorum niet wordt bereikt, kan een tweede algemene vergadering worden geörganiseerd, doch niet tijdens de eerstvolgende 15 dagen; deze beslist bij gewone meerderheid.

                                                           Beraadslagingen

Art. 22. De algemene vergadering kan enkel geldig beraadslagen over de punten die op de agenda vermeld staan, behalve indien minstens 1/20 van de verenigingen-leden een of meerdere punten wenst toe te voegen. Deze agenda omvat minstens volgende punten:

goedkeuring van het verslag van de laatste algemene vergadering;

verslag van de raad van bestuur over de toestand van de vereniging;

goedkeuring van de jaarrekening, en van de begroting voor het lopend werkjaar;

goedkeuring van het niveau van de bijdragen;

kwijting aan de raad van bestuur voor het beheer van het afgelopen werkjaar, alsook in

voorkomend geval het instellen van een verenigingsvordering tegen de bestuurders;

Indien nodig behoren eveneens volgende punten tot de bevoegdheid van de algemene

vergadering, met de verplichting deze op de agenda te plaatsen:

benoeming en afzetting van de bestuurders;

aanvaarding van de verenigingen-leden, de organisaties en de natuurlijke personen, voorzien

in artikel 3.1, die hun aansluiting vragen;

aanvaarding van de ereleden en toegetreden natuurlijke personen of verenigingen-leden;

aanvaarding van de afgevaardigden van de effectieve leden, en van hun plaatsvervangers;

afzetting van een vereniging-lid, van een afgevaardigde of van een bestuurder;

goedkeuring van een reglement van inwendige orde;

wijziging van de statuten;

ontbinding van de vereniging;

omzetting van de vereniging in een ander type vereniging zoals beschreven in de wet;

alle andere gevallen waarin de wet of de statuten dat vereisen.

Het bestuursorgaan kan beslissen de algemene vergadering schriftelijk of via een teleconferentie te laten doorgaan, met inbegrip van de stemronde.

                                               Buitengewone algemene vergadering

Art. 23. Het bestuursorgaan kan een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Dit is ook vereist wanneer één vijfde van de effectieve leden er schriftelijk om verzoekt, en de reden van de bijeenroeping opgeeft. De oproeping gebeurt binnen 21 dagen na het verzoek tot bijeenroeping. In dat geval wordt de vergadering bijeengeroepen uiterlijk op de 40ste dag na het verzoek.

Het bestuursorgaan kan beslissen de buitengewone algemene vergadering schriftelijk of via een teleconferentie te laten doorgaan, met inbegrip van de stemronde.

                                                             Uitnodigingen

Art. 24. De uitnodigingen voor de algemene vergadering worden verzonden naar de aangesloten verenigingen-leden en hun afgevaardigden per gewone brief, fax of e-mail, minstens vijftien dagen voor de vergadering.

Het bewijs van het vervullen van deze formaliteit moet niet geleverd worden.

De agenda wordt bij de uitnodiging gevoegd.

De toegetreden verenigingen-leden en de ereleden worden niet uitgenodigd.

Elk door ten minste één twintigste van de leden ondertekend voorstel wordt op de agenda gebracht.

                                                               Stemmingen

Art. 25. De algemene vergadering kan geldig beslissen, wat ook het aantal aanwezige afgevaardigden van de effectieve leden is, bijvoorbeeld voor de uitsluiting van een bestuurder, behalve in de gevallen voorzien in de artikels 21 (uitsluiting verenigingen-leden), 26 (wijziging statuten) en 32 (ontbinding). Elke afgevaardigde mag zich laten vervangen door zijn adjunct.

De beslissingen van de algemene vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van de afgevaardigden van de effectieve leden, bijvoorbeeld omtrent jaarrekening en begroting, behalve in de uitzonderingsgevallen voorzien door de wet of de statuten. De onthoudingen tellen niet mee. De afgevaardigden hebben een aantal stemmen dat gelijk is aan het aantal leden, ingeschreven op de ledenlijst van het laatste jaar, van de vereniging die zij vertegenwoordigen, op voorwaarde dat deze in regel is met haar bijdrage.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen. Op verzoek van een lid van de vergadering gebeurt de stemming geheim.

De nieuwe wet voorziet de mogelijkheid tot nietigverklaring. De bestuurders kunnen weigeren te antwoorden op sommige vragen.

                                                           Statutenwijzigingen

Art. 26. De vergadering kan slechts geldig beslissen over de wijzigingen aan de statuten, indien het voorwerp ervan speciaal vermeld wordt op de uitnodiging en indien tweederden der stemmen beschikbaar zijn. Een wijziging kan slechts worden aanvaard mits er een tweederden meerderheid bestaat. Onthoudingen of blanco stemmen worden niet meegeteld.

Indien echter de wijziging slaat op het doel waarvoor de vereniging werd opgericht, kan ze enkel worden aanvaard met een viervijfden meerderheid.

Indien tweederden der stemmen niet beschikbaar zijn op de vergadering, kan er een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die kan beslissen wat ook het aantal beschikbare stemmen is; deze kan echter niet worden gehouden binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering.

Iedere wijziging aan de statuten wordt binnen een maand doorgegeven aan de griffie van de Ondernemingsrechtbank, die de wijziging opslaat in het verenigingsdossier, en die de wijziging publiceert in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

                                                                Verslagen

Art. 27. De besluiten van de algemene vergadering worden opgenomen bij de vorige verslagen in het daartoe bestemde register, en ondertekend door de voorzitter. Een kopie gaat naar de verenigingen-leden en naar de bestuurders. Kopieën of uittreksels van de processen-verbaal worden geldig ondertekend door een lid van het bestuursorganisme.

                                                               Openbaarheid

   Art. 28. De vereniging houdt het ledenregister, de verslagen van de algemene vergadering en van de raad van bestuur, alsook de boekhouding, ter beschikking van de leden in de zetel van de vereniging. De secretaris van iedere aangesloten vereniging krijgt een kopie van het verslag van de algemene vergadering.

Binnen 30 dagen na de goedkeuring door de algemene vergadering wordt de jaarrekening neergelegd bij de griffie van de Verenigingsrechtbank.

                           TITEL V.- Werkingsjaar, jaarlijkse rekeningen, sociaal fonds

 

                                                               Werkingsjaar

   Art. 29. Het werkingsjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december.

                                                         Jaarlijkse rekeningen

   Art. 30. Na afloop van elk werkingsjaar worden de rekeningen afgesloten. De balans, alsook de winst- en verliesrekening, worden opgemaakt door de penningmeester, en aan de raad van bestuur overgelegd voorgelegd, die ze goedkeurt en voorlegt aan de algemene vergadering,

                                                           Sociaal fonds                                                                                               

   Art. 31. Het batig saldo van de balans kan worden teruggestort aan de aangesloten verenigingen, of overgemaakt aan het sociaal fonds van de vereniging.

Het eventueel passief van de balans wordt aangezuiverd door overheveling van gelden uit het sociaal fonds, en dit voor zover het fonds de reserve overtreft, bestemd voor de wettelijke vergoedingen uit te betalen aan het personeel van de vereniging, in geval van ontbinding of afdanking.

                                             TITEL VI - Ontbinding, vereffening

 

                                                             Ontbinding

Art. 32. De algemene vergadering kan maar beslissen tot de ontbinding van de vereniging, indien tweederden van de stemmen beschikbaar zijn. Indien die voorwaarde niet vervuld is, kan een tweede vergadering worden bijeenroepen; deze kan niet worden gehouden binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering. Zij beslist geldig, onafgezien het aantal beschikbare stemmen. Een viervijfden meerderheid is vereist om te kunnen beslissen tijdens ieder van deze vergaderingen.

De vergadering duidt tijdens dezelfde zitting één of meerdere vereffenaars aan.

                                                     Bestemming van de goederen

Art. 33. In geval van ontbinding van de vereniging wordt haar patrimonium toebedeeld aan een instelling waarvan het doel het dichtst dit van de bestaande vereniging benadert; die instelling wordt aangeduid door de algemene vergadering.

                                          TITEL VII- Diverse beschikkingen

 

                                                             Reglementen

Art. 34. De raad van bestuur stelt eventueel één of meerdere reglementen op, die de toepassingsmaatregelen van de voorliggende statuten omschrijven.

Die reglementen, goedgekeurd door de algemene vergadering, zijn bindend voor alle leden.

                                                             Betwistingen

Art. 35. Indien er zich moeilijkheden voordoen, hetzij betreffende de letter of de geest van de statuten, hetzij omtrent de beslissingen genomen door de vereniging, worden deze door de algemene vergadering opgelost. Door in te stemmen met de voorliggende statuten verzaken de leden uitdrukkelijk aan elke rechtsvordering.

                                                           Woonstkeuze

Art. 36. Woonstkeuze wordt gedaan in de zetel van de vereniging. Die woonstkeuze bepaalt de jurisdictie voor alle betwistingen die zich kunnen voordoen tussen de vereniging en derden.

                                                           Gemeen recht

Art. 37. In alle gevallen die niet voorzien zijn door de voorliggende statuten, gedragen de partijen zich volgens de ter zake geldende wettelijke beschikkingen.

                                                             Openbaarheid       

Art. 38. Ieder stuk dat de vereniging verlaat moet de gegevens vermelden zoals aangegeven in artikel 1.

Art. 39. De vereniging

  1. zal een volledige boekhouding voeren, krachtens haar BTW-plichtigheid,

       volgens de wet van 17 juli 1975.

  1. zal neerleggen bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank van het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest, binnen de maand na de wijziging, iedere wijziging aan statuten,

naam, juridische vorm, rechtspersoonlijkheid, bestuurders, werkingsjaar, alsook

     de nietigheid, de ontbinding, en de rekening van het afgelopen jaar. Voor een wijziging

       van de zetel gelden specifieke regels.

      

Getekend door twee gemachtigden:

Van Raemdonck Dirk                                                                         Hoogmartens Michel,

Voorzitter                                                                                            Secretaris-Generaal                                                              

Print

Acta Orthopædica
Belgica

To read the last papers or to submit a paper please click on this link.

Acta Orthopaedica Belgica 01

Histoire

L’ARSMB (Association Royale des Sociétés Scientifiques Médicales Belges) a été fondée en 1945 par les Docteurs Brohée, De Keyzer, De Moor, Lambin et Lorthioir dans le but de centraliser la documentation médicale belge et de rassembler les différentes publications sous le titre « Acta Medica Belgica ».

Ses activités se sont progressivement étendues de façon à faciliter le progrès des sciences médicales ainsi que l’action scientifique des sociétés médicales belges et de toute organisation belge dont l’objet principal est la promotion de cette action scientifique, notamment par la publication de leurs travaux, la prise en charge de leurs fonctions logistiques et l’aide à leurs secrétariats.

Actuellement, l’ARSMB regroupe 26 sociétés et assure la diffusion de 1 revue scientifique.

History

The RBAMS (Royal Belgian Association of Medical Scientific societies) was founded in 1945 by the doctors Brohée, De Keyzer, De Moor, Lambin and Lorthioir. Their purpose was to centralize the Belgian medical publications under the title “Acta Medica Belgica”.

Progressively the association started to focus on the progress of medical sciences in Belgium, through the Belgian medical societies and all Belgian organisations with similar  ambitions. Publication of scientific articles, logistic support and secretarial  aid  were just a few of the many means employed.

Today, the RBAMS includes 26 societies and 1 medical journal.

Geschiedenis

De KVBMG (Koninklijke Vereniging van de Belgische Medisch - Wetenschappelijke Genootschappen) werd gesticht in 1945 door de Dokters Brohée, Lambin, De Keyzer, De Moor en Lorthioir met het doel de Belgische medische publicaties te centraliseren en de verschillende uitgaven te verenigen onder de titel « Acta Medica Belgica ».

Haar activiteiten werden geleidelijk uitgebreid tot het bevorderen van de medisch-wetenschappelijke vooruitgang en het opdrijven van het wetenschappelijke niveau van de Belgische medische Verenigingen of van elke Belgische organisatie waarvan het hoofddoel is deze wetenschappelijke activiteit te ondersteunen. Dit meer bepaald door het publiceren van hun manuscripten, het overnemen van hun logistieke taken en het leveren van bijstand aan hun secretariaten.

Vandaag telt de KVBMG 26 Verenigingen en verzekert ze de verspreiding van 1 tijdschrift.