Logo 02 350
Association Royale des Sociétés Scientifiques Médicales Belges
Koninklijke Vereniging van de Belgische Medisch-Wetenschappelijke Genootschappen

Royal Belgian Association of Medical Societies

Gewijzigde statuten, aanvaard door de Algemene Vergadering op 21 april 2007:

Koninklijke Vereniging van de Belgische medische wetenschappelijke Genootschappen (K.V.B.M.G.)
Winston Churchill-laan, 11#30, B-1180 Ukkel, Brussel.
Vereniging zonder Winstoogmerk
Gesticht in 1945
Ondernemingsnummer: 406521852.
Nationaal nummer: 04 065218 52
BTW nummer: BE 406 521 852
Referentie Belgisch Staatsblad: Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 5 juli 1979, Verenigingen zonder winstoogmerk en Instellingen van openbaar nut: bladzijden 3284-3288; nummer 7495.


Gewijzigde statuten, aanvaard door de Algemene Vergadering op 20 maart 2004:

Koninklijke Vereniging van de Belgische medische wetenschappelijke Genootschappen
(K.V.B.M.G.)

Vereniging zonder Winstoogmerk
Gesticht in 1945

W. Churchill-Laan 11, bus 30, B-1180 Ukkel, Brussel.

Ondernemingsnummer: 406521852.
Nationaal nummer: 04 065218 52
BTW nummer: BE 406 521 852

Referentie Belgisch Staatsblad: Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 5 juli 1979, Verenigingen zonder winstoogmerk en Instellingen van openbaar nut: bladzijden 3284-3288; nummer 7495.

STATUTENWIJZIGING

De algemene vergadering van 21 april 2007 heeft bij algemeenheid van stemmen volgende nieuwe statuten aangenomen:

TITEL I. - Naam, zetel, doel en duur

Naam

Artikel 1. De vereniging draagt de naam “ Koninklijke  Vereniging van de Belgische medische wetenschappelijke Genootschappen” (K.V.B.M.G) , Vereniging zonder Winstoogmerk (V.Z.W.), “Association  royale des Sociétés scientifiques médicales belges “(A.R.S.M.B.), Association sans But lucratif (A.S.B.L.)

Zetel 

Art. 2.  De zetel van de vereniging is gevestigd te B-1180 Ukkel (Brussel), W. Churchill-Laan 11, bus 30, Gerechtelijk Arrondissement Brussel.

Doel 

Art. 3.  De vereniging  heeft geen  winstoogmerk.  Zij heeft als doel:

 1. In het algemeen elke activiteit na te streven die van aard is de vooruitgang van de geneeskunde  te bevorderen, alsook  de wetenschappelijke bedrijvigheid aan te moedigen van de Belgische medische verenigingen of van elke Belgische organisatie met een gelijkaardig hoofddoel.
 2. In het bijzonder de publicatie en de verspreiding  te bevorderen van het wetenschappelijk werk van  de in artikel 3.1 vernoemde verenigingen of organisaties, onder meer door het beheer van de verschillende tijdschriften die deel uitmaken van de Uitgaven Acta Medica Belgica.

 Duur 

Art. 4.  De vereniging is opgericht voor onbeperkte duur.

TITEL II. - Leden

Bepaling

Art. 5.  Het aantal leden is onbeperkt, doch mag niet minder bedragen dan acht.

Die leden kunnen zijn:

 1. effectieve leden. De effectieve leden zijn de aangesloten Belgische wetenschappelijke medische verenigingen, die in regel zijn met hun bijdrage.Ze worden vertegenwoordigd door een effectieve of een plaatsvervangende afgevaardigde per aangesloten  vereniging.  De afgevaardigden en hun vervangers worden voorgesteld door de aangesloten verenigingen.
 2. ereleden.  De ereleden zijn de leden van een aangesloten vereniging aan wie de vereniging, op voorstel van de raad van bestuur, die onderscheiding toekent, als erkentelijkheid voor de aan de vereniging of aan de medische wetenschap in het algemeen bewezen diensten.
 3. toegetreden leden zijn de personaliteiten of de organisaties,  geen lid  van de vereniging,  die als dusdanig  zijn erkend door de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur, wegens hun belangstelling voor het doel van de vereniging, en in regel met hun bijdrage.

Aanvaarding

Art. 6.  Alle leden worden aanvaard door de algemene vergadering. Iedere aangesloten vereniging aanvaardt automatisch de statuten en het reglement van inwendige orde.

De afgevaardigden van de effectieve leden, de ereleden en de toegetreden leden worden individueel aanvaard door de algemene vergadering.

Bijdragen

 Art. 7.  De leden van de aangesloten verenigingen (de effectieve leden) en de toegetreden leden betalen een bijdrage die jaarlijks wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Ze mag niet meer bedragen dan 250 euro. De bijdragen van de leden van de aangesloten verenigingen worden geïnd door de verenigingen en aan de vereniging gestort.

De ereleden betalen geen bijdrage.

De raad van bestuur kan de bijdrage van sommige toegetreden leden verminderen of opheffen.

 Ontslag

Art. 8.  Elk lid kan zijn ontslag aanbieden door middel van een aan de raad van bestuur gericht aangetekend schrijven.

Uitsluiting

Art. 9.  Tot uitsluiting van een lid of van een afgevaardigde  kan slechts worden besloten door de algemene vergadering en dit wegens zwaarwichtige redenen en na onderzoek door de raad van bestuur.  Een tweederden meerderheid van de uitgebrachte stemmen is vereist.

Verantwoordelijkheid

Art. 10.  De leden dragen geen enkele persoonlijke verantwoordelijkheid betreffende de verbintenissen van de vereniging.

Inventaris en verzegeling

Art. 11.  Een ontslagnemend of uitgesloten lid en de erfgenamen van een overleden lid hebben geen enkel recht op het maatschappelijk bezit, en kunnen noch de terugbetaling van de gestorte bijdragen , noch de verzegeling, noch het opstellen van een inventaris eisen.

TITEL III. - Raad van bestuur

Samenstelling

Art. 12.  De raad van bestuur is gelast met het algemeen beheer van de vereniging.

Hij is samengesteld uit zeven bestuurders die het bureau uitmaken:

 • de voorzitter
 • de twee ondervoorzitters
 • de secretaris-generaal
 • de adjunct-secretaris
 • de penningmeester
 • de adjunct- penningmeester

De raad mag raadgevers kiezen onder de personaliteiten van wie de bevoegdheid en de adviezen waardevol zijn voor de vereniging.

De bestuurders moeten effectieve leden zijn van een  aangesloten vereniging, of ereleden van de vereniging.

Verkiezing, mandaat, ontslag, afzetting

Art. 13.  De kandidaturen  tot de functie van bestuurder moeten gericht worden aan de secretaris-generaal, ten minste acht dagen voor de algemene vergadering.
De bestuurders worden verkozen door de algemene vergadering  bij meerderheid van  de stemmen der effectieve leden,  vertegenwoordigd door hun afgevaardigde.
De verkiezing van de voorzitters en van de onder-voorzitters gebeurt afzonderlijk, deze van de andere bestuurders mag gebeuren op een lijst.
De bestuurders worden verkozen voor drie jaar. Ze zijn herkiesbaar.
Bij overlijden, ontslag of afzetting van een bestuurder gaat de eerstvolgende algemene vergadering over tot de verkiezing van een plaatsvervanger.
Elke bestuurder of raadgever kan zijn ontslag aanbieden bij een aan de voorzitter of aan één van de ondervoorzitters gericht aangetekend schrijven.
De algemene vergadering beslist over de afzetting van een bestuurder bij tweederden meerderheid.

Verantwoordelijkheid

Art. 14.  De bestuurders zijn volgens het gemeen  recht verantwoordelijk voor de fouten begaan in de uitoefening van hun mandaat.  Ingevolge  hun beheer gaan ze geen enkele persoonlijke verbintenis aan wat betreft de verbintenissen van de vereniging.

Vergoeding

Art. 15.  De bestuurders kunnen vergoed worden binnen de perken van de wet.

Vergaderingen

Art. 16.  Telkens als het belang van de vereniging het vereist, vergadert de raad, en dit na bijeenroeping door de voorzitter of door één van de bestuurders.

Beraadslagingen

Art. 17.  De raad kan slechts geldig beraadslagen als er minstens vier bestuurders aanwezig zijn.
De beslissingen worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.
Bij staking van stemmen is deze van de voorzitter doorslaggevend.
De raadgevers hebben geen stemrecht.  Van de beraadslagingen worden processen-verbaal opgesteld, die in een register ingeschreven worden en ondertekend worden door de secretaris-generaal.
Kopieën of uittreksels van de processen-verbaal worden geldig ondertekend door een bestuurder.

Bevoegdheden

Art. 18. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden, daar waar het gaat om de administratie van de vereniging en het verwezenlijken van het maatschappelijk doel.
Alles wat niet door de wet of door de statuten is voorbehouden aan de bevoegdheid van de algemene vergadering, behoort tot de bevoegdheid van de raad van bestuur.
Deze mag, onder zijn verantwoordelijkheid, zijn bevoegdheden geheel  of gedeeltelijk overdragen aan een van de bestuurders of aan de administratieve directeur.
De rechtsvorderingen, zo als eiser dan als verweerder, worden op vervolging en benaarstiging van de raad van bestuur gevoerd.

Handtekeningen

Art. 19.  Alle akten, behalve deze vermeld in volgend artikel, alle geschriften en brieven die de vereniging verbinden, alle cheques en effecten op banken, alle postmandaten worden ondertekend door twee bestuurders, zonder dat het nodig is dat ten opzichte van derden het bewijs geleverd wordt van een voorafgaandelijke beslissing van de raad.  
De akten, geschriften en brieven, de cheques en bankeffecten en postmandaten betreffende de door de raad gedelegeerde bevoegdheden, mogen in opdracht en onder de verantwoordelijkheid van de ondertekenaar en naargelang het geval worden ondertekend door de afgevaardigd-beheerder of door de administratieve directeur, zonder dat het vereist is dat ten opzichte van derden een ander bewijs geleverd wordt dan dit van het bestaan van een door de raad aan de ondertekenaar verleende delegatie van bevoegdheden.

Authentieke akten

Art. 20.  De akten waarvoor de tussenkomst van een openbaar of een ministerieel ambtenaar vereist is, worden getekend door twee bestuurders, die in geen geval het bewijs dienen te leveren van een voorafgaandelijke beslissing van de raad van bestuur.

TITEL IV. -Algemene vergadering

Statutaire algemene vergadering

Art. 21.  De statutaire algemene vergadering heeft elk jaar plaats voor 1 juli, maar bij voorkeur op de derde zaterdag van maart.  Zij wordt door de raad van bestuur bijeengeroepen, per brief, fax of e-mail, op het uur en de plaats die door hem worden bepaald.  De agenda wordt doorgegeven.

Beraadslagingen

Art. 22.  De statutaire algemene vergadering kan enkel geldig beraadslagen over de punten die op de agenda vermeld staan.  Deze agenda omvat minstens volgende punten:

 • goedkeuring van het proces-verbaal van de laatste algemene vergadering;
 • verslag van de raad van bestuur over de toestand van de vereniging;
 • goedkeuring van de rekeningen van het afgelopen jaar, en van de begroting voor het nieuwe werkjaar;
 • goedkeuring van  het niveau van de bijdragen;
 • kwijting aan de raad van bestuur voor het beheer van het afgelopen werkjaar;
 • kwijting aan de raad van bestuur voor het beheer van het afgelopen werkjaar;
 • benoeming van twee financiële verslaggevers gelast met de controle over de rekeningen, en met het opstellen van  een   proces-verbaal  hierover;

Indien nodig behoren eveneens volgende punten tot de bevoegdheid van de statutaire algemene vergadering, met de verplichting deze op de agenda te plaatsen:

 • benoeming en afzetting van de bestuurders;
 • aanvaarding van de verenigingen en organisaties, voorzien in artikel 3.1, die hun aansluiting vragen;
 • aanvaarding van de ereleden en toegetreden leden;
 • aanvaarding van de afgevaardigden van de effectieve leden, en van hun plaatsvervangers;
 • afzetting van een lid of van een afgevaardigde;
 • goedkeuring van een reglement van inwendige orde;
 • wijziging van de statuten;
 • ontbinding van de vereniging;
 • omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk;

elk voorstel dat door één twintigste van de leden van de laatste jaarlijkse ledenlijst is ondertekend.

Buitengewone algemene vergadering

Art. 23.  De raad van bestuur kan een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Hij dient dit te doen wanneer één vijfde van de leden er schriftelijk om verzoekt, en de reden  van de bijeenroeping opgeeft.  In dat geval wordt de vergadering bijeengeroepen binnen  dertig dagen na het  verzoek.

Uitnodigingen

Art. 24.  De uitnodigingen voor de algemene vergadering worden  verzonden naar de aangesloten verenigingen en hun afgevaardigden per gewone brief, fax of e-mail, minstens vijf dagen voor de vergadering.
Het bewijs van het vervullen van deze formaliteit moet niet geleverd worden.
De agenda wordt  bij de uitnodiging gevoegd.
De toegetreden leden en de ereleden worden individueel uitgenodigd.

Stemmingen

Art. 25.  De algemene vergadering kan geldig beslissen, wat ook het aantal aanwezige afgevaardigden van de effectieve leden is, behalve in de gevallen voorzien in de artikels 26 en 32.  Ieder erelid of toegetreden lid kan deelnemen aan de algemene vergadering, maar zonder stemrecht.
Elk erelid of toegetreden lid kan zich door een ander lid laten vertegenwoordigen; elke afgevaardigde door zijn adjunct.
De beslissingen van de algemene vergadering worden genomen bij absolute meerderheid van de afgevaardigden van de effectieve leden, behalve in de uitzonderingsgevallen voorzien door de wet of de statuten.  Deze afgevaardigden hebben een aantal stemmen dat gelijk is aan het aantal leden, ingeschreven op de ledenlijst van het laatste jaar, van de vereniging die zij vertegenwoordigen, op voorwaarde dat deze in regel is met haar bijdrage.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.  Op verzoek van een lid van de vergadering gebeurt de stemming geheim.

Statutenwijzigingen

Art. 26. De vergadering kan slechts geldig beslissen over de wijzigingen aan de statuten, indien het voorwerp ervan speciaal vermeld wordt op de uitnodiging en indien tweederden der stemmen beschikbaar zijn.  Een wijziging kan slechts worden aanvaard mits er een tweederden meerderheid  bestaat.
Indien echter de wijziging slaat op het doel waarvoor de vereniging werd opgericht, kan ze enkel  worden aanvaard met een viervijfden meerderheid.
Indien tweederden der stemmen niet beschikbaar zijn op de vergadering, kan er een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die kan beslissen wat ook het aantal beschikbare stemmen is; deze kan echter niet worden gehouden binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering.
Iedere wijziging aan de statuten wordt binnen een maand doorgegeven aan de griffie van de rechtbank van koophandel, die de wijziging publiceert in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Processen-verbaal

Art. 27.  De  besluiten van de algemene vergadering worden opgenomen bij de vorige processen-verbaal, in het daartoe bestemde register, en ondertekend door de secretaris.  Kopieën of uittreksels van de processen-verbaal worden geldig ondertekend door een lid van de raad.  

Openbaarheid

 Art. 28.  De vereniging houdt het ledenregister, de processen-verbaal van de algemene vergadering en van de raad van bestuur, alsook de boekhouding, ter beschikking van de leden in de zetel van de vereniging. De secretaris van iedere aangesloten vereniging krijgt een kopie van het proces-verbaal van de algemene vergadering.

TITEL V. - Werkingsjaar, jaarlijkse rekeningen, sociaal fonds

Werkingsjaar

 Art. 29.  Het werkingsjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december.

Jaarlijkse rekeningen

Art. 30.  Na afloop van elk werkingsjaar worden de rekeningen afgesloten.  De balans, alsook de winst- en verliesrekening, worden opgemaakt door de penningmeester, nagezien door twee financiële verslaggevers,  en aan de raad van bestuur overgelegd, die ze goedkeurt en voorlegt aan de algemene vergadering, samen met het proces-verbaal van de financiële verslaggevers.

Sociaal fonds

Art. 31.  Het batig saldo van de balans kan worden teruggestort aan de aangesloten verenigingen, of overgemaakt aan het sociaal fonds van de vereniging.
Het eventueel passief van de balans wordt aangezuiverd door overheveling van gelden uit het sociaal fonds, en dit voor zover het fonds de reserve overtreft, bestemd voor de wettelijke vergoedingen uit te betalen aan het personeel van de vereniging, in geval van ontbinding of afdanking.

TITEL VI. - Ontbinding, vereffening

Ontbinding

Art. 32.  De algemene vergadering kan maar beslissen tot de ontbinding van de vereniging, indien tweederden van de stemmen beschikbaar zijn. Indien die voorwaarde niet vervuld is, kan een tweede vergadering worden bijeenroepen; deze kan niet worden gehouden binnen  vijftien dagen volgend op de eerste vergadering. Zij beslist geldig, onafgezien het aantal beschikbare stemmen.  Een viervijfden meerderheid is vereist om te kunnen beslissen tijdens ieder van deze vergaderingen.
De vergadering duidt  tijdens dezelfde zitting één of meerdere vereffenaars aan.

Bestemming van de goederen

Art. 33.  In geval van ontbinding van de vereniging wordt haar patrimonium toebedeeld aan een instelling waarvan het doel het dichtst dit van de bestaande vereniging benadert; die instelling wordt aangeduid door de algemene vergadering.

TITEL VII - Diverse beschikkingen

Reglementen

Art. 34.  De raad van bestuur stelt één of meerdere reglementen op, die de toepassingsmaatregelen van de voorliggende statuten  omschrijven.

Die reglementen, goedgekeurd door de algemene vergadering, zijn bindend voor alle leden.

Betwistingen

Art. 35.  Indien er zich moeilijkheden voordoen, hetzij  betreffende de letter of de geest van de statuten, hetzij omtrent de beslissingen genomen door de vereniging, worden deze door de algemene vergadering opgelost. Door in te stemmen met de voorliggende statuten verzaken de leden uitdrukkelijk aan elke rechtsvordering.

Woonstkeuze

Art. 36.  Woonstkeuze wordt gedaan in de zetel van de vereniging.  Die woonstkeuze bepaalt de jurisdictie voor alle betwistingen die zich kunnen voordoen tussen de vereniging en derden.

Gemeen recht

Art. 37.  In alle gevallen die niet voorzien zijn door de voorliggende statuten, gedragen de partijen zich volgens de ter zake geldende wettelijke beschikkingen.

Openbaarheid

Art. 38.  Ieder stuk dat de vereniging verlaat moet de naam van de vereniging vermelden, de afkorting VZW, en de zetel van de vereniging.

Art. 39.  De vereniging

 1. zal een volledige boekhouding voeren, krachtens haar BTW-plichtigheid, volgens de wet van 17 juli 1975.
 2. zal neerleggen bij de griffie van de rechtbank van koophandel , binnen een maand na de wijziging, iedere wijziging aan statuten, naam, juridische vorm,  rechtspersoonlijkheid, zetel, bestuurders, werkingsjaar, alsook  de nietigheid, de ontbinding, en de rekening van het afgelopen jaar. Verder, en dit binnen een maand volgend op de verjaring van het neerleggen van de statuten, iedere wijziging aan het ledenregister.

Echt verklaard:

Stalpaert Georges, voorzitter, Hof ter Eikenlaan 17, B-3020 Herent, ° 26-7-1924 te Brugge.
Kinzinger Hector, ondervoorzitter, Lange Rei 24, B-8000 Brugge, °25-2-1927 te Antwerpen.
Wanet Guy, ondervoorzitter, rue Taille Géniton 1, B-6032 Mont-sur-Marchienne, ° 2-12-1938 te  Charleroi.
Dor Pierre, secretaris- generaal, Avenue Château  de Walzin  6/1, B-1180 Uccle,° 6-4-1926 te Etterbeek.
Hoogmartens Michel, adjunct-secretaris, Lindelaan 5, B-3001 Heverlee, ° 18-5-1937 te Tongeren.
De Temmerman Pierre, penningmeester, rue de la Rive  28, B-1200 Woluwe-Saint-Lambert, ° 8-8-1923 te Epinay-sur-Seine.
Chantrain Gilbert, adjunct-penningmeester, Van Campenhoutlaan 42, B-1860  Meise, ° 17-4-1953 te Elsene.

Getekend door een gemachtigden:

Hoogmartens Michel,

Secretaris-Generaal

Print

Acta Orthopædica
Belgica

To read the last papers or to submit a paper please click on this link.

Acta Orthopaedica Belgica 01

Histoire

L’ARSMB (Association Royale des Sociétés Scientifiques Médicales Belges) a été fondée en 1945 par les Docteurs Brohée, De Keyzer, De Moor, Lambin et Lorthioir dans le but de centraliser la documentation médicale belge et de rassembler les différentes publications sous le titre « Acta Medica Belgica ».

Ses activités se sont progressivement étendues de façon à faciliter le progrès des sciences médicales ainsi que l’action scientifique des sociétés médicales belges et de toute organisation belge dont l’objet principal est la promotion de cette action scientifique, notamment par la publication de leurs travaux, la prise en charge de leurs fonctions logistiques et l’aide à leurs secrétariats.

Actuellement, l’ARSMB regroupe 26 sociétés et assure la diffusion de 1 revue scientifique.

History

The RBAMS (Royal Belgian Association of Medical Scientific societies) was founded in 1945 by the doctors Brohée, De Keyzer, De Moor, Lambin and Lorthioir. Their purpose was to centralize the Belgian medical publications under the title “Acta Medica Belgica”.

Progressively the association started to focus on the progress of medical sciences in Belgium, through the Belgian medical societies and all Belgian organisations with similar  ambitions. Publication of scientific articles, logistic support and secretarial  aid  were just a few of the many means employed.

Today, the RBAMS includes 26 societies and 1 medical journal.

Geschiedenis

De KVBMG (Koninklijke Vereniging van de Belgische Medisch - Wetenschappelijke Genootschappen) werd gesticht in 1945 door de Dokters Brohée, Lambin, De Keyzer, De Moor en Lorthioir met het doel de Belgische medische publicaties te centraliseren en de verschillende uitgaven te verenigen onder de titel « Acta Medica Belgica ».

Haar activiteiten werden geleidelijk uitgebreid tot het bevorderen van de medisch-wetenschappelijke vooruitgang en het opdrijven van het wetenschappelijke niveau van de Belgische medische Verenigingen of van elke Belgische organisatie waarvan het hoofddoel is deze wetenschappelijke activiteit te ondersteunen. Dit meer bepaald door het publiceren van hun manuscripten, het overnemen van hun logistieke taken en het leveren van bijstand aan hun secretariaten.

Vandaag telt de KVBMG 26 Verenigingen en verzekert ze de verspreiding van 1 tijdschrift.